Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Comunicate, anunțuri

Rezultat verificare dosare
25.10.2016

Proces verbal încheiat azi 25.10.2016, cu ocazia verificării dosarelor candidaţilor pentru concursul de ocupare a postului de consilier II din cadrul Centrului Național de Informare Turistică Dej.

Mesajul primarului municipiului Dej cu ocazia Zilei Armatei României
25.10.2016

25 octombrie este zi importantă pentru istoria poporului nostru și Armata Română. Este ziua care va rămâne scrisă în memoria națională, ca data la care Transilvania de Nord, a fost eliberată de sub ocupația hortistă, fiind celebrată ca Ziua Armatei României.

Anunț proiect HCL
24.10.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivului de investiții reabilitare sala mare Casa de Cultură și spații anexe, însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Tehnic, Gospodărire Comunală, Protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
21.10.2016

Solicitant: Unitatea Administrativ teritoriala Municipiul Dej si Primăria Municipiului Dej invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Condiții Specifice, Ghidului Solicitantului Conditii Generale- Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axei prioritare 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Anunț proiect HCL
19.10.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr.___ din _________ 2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Dej şi serviciile subordonate, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Toate anunțurile