Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Concurs ocupare post

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2 organizează concurs în data de 28.12.2016 ora 10:00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de consilier gradul II din cadrul Serviciul Cultura.

Licitație parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor ( locuri ramase libere dupa licitatii).

Ședință CL de îndată

Având în vedere prevederile art. 39, alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului activității in regim de taxi sau in regim de închiriere in raza administrativ-teritoriala a municipiului Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Transport Public Local, Autorizări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.