Angajări

Concurs de recrutare

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii.

Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 24 mai 2017, ora 11 şi interviul în data de 26 mai 2017.

Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute de art.54 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare iar ca şi condiţii specifice:

    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;

    - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecţia Muncii, la sediul Municipiului Dej.

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată ( r2 ), cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolele I, II, III și IV;

H.G. nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultate:

Proces verbal selecție dosare pentru postul de consilier asistent din cadrul Biroului Resurse umane, salarizare, protecția muncii, 
Rezultate proba scrisa concurs consilier asistent birou Resurse umane,
PV interviu,
PV rezultat final.