Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

PV afișare acte normative

Subsemnata Pop Cristina secretar al Municipiului Dej am procedat astăzi data mai sus menţionată la afişarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supuse dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Dej din data de 31 ianuarie 2017.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Dej pentru perioada de programare 2014- 2020, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Programe, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.