Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Concurs consilier si referent Serviciul Cultura

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
Nr. 9379 din 10.04.2018


A N U N Ţ
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează
CONCURS în data de 03.05.2018 ora 10,
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante :
consilier gradul II și referent treapta IA
din cadrul Serviciului Cultură
Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pri-vind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioa-re a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justi-ției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o in-compatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:
- pentru postul vacant de consilier II- muzeograf:
1) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, ab-solvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul istoriei, muzeologiei sau istoria artei;
2) Vechimea in specialitatea studiilor: minim 1 an;
3) Cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/certificat/adeverință;
- pentru postul vacant de referent IA:
1) Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2) Vechime în muncă: minim 9 ani.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada : 11.04.2018-24.04.2018, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organiza-toare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste ve-chimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
NOTĂ:
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și cali-tatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării confor-mității copiilor cu acestea.
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 25.04.2018-26.04.2018,
b) proba scrisă, la sediul instituției, în data de 03.05.2018, ora 10.00;
c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj mi-nimum de 50 puncte.
BIBLIOGRAFIE:
- pentru postul de consilier II:
1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteri -oare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituți-iile publice;
3. Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completări-le ulterioare;
4. Legea nr.26/ 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
5. Ordonanța de urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămin-telor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
- pentru postul de referent IA:
1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
3. Legea nr.26/ 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
4. Ordonanța de urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămin-telor culturale, cu modificările și completările ulterioare.


P R I M A R,
Morar Costan