Comunicate, Anunțuri

Se deschide patinoarul din centrul orașului

    Primăria Municipiului Dej anunță deschiderea patinoarului artificial din centrul orașului de vineri,15 decembrie, de la ora 16 :00, pe parcursul zilei de vineri intrarea fiind liberă.

PV afișare acte normative

Subsemnata Pop Cristina secretar al Municipiului Dej am procedat astăzi data mai sus menţionată la afişarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supuse dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Dej din data de 31 ianuarie 2017.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Dej pentru perioada de programare 2014- 2020, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Programe, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică privind aprobarea incetarii Contractului de concesiune nr. 15 din 21.06.2006, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Achizitionarea terenului in suprafata de 5000 mp inscris in CF nr. 60884 cu nr. cadastral 60884, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 13 decembrie 2017, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi: