ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE


    Municipiul Dej prin autoritatea executiva Primarul municipiului Dej, cu sediul in Dej, str. 1 Mai, nr. 2 prin aparatul propriu de specialitate Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, in temeiul art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 28 Noiembrie 2019, ora 13,00 in localitatea Dej, str. 1 Mai, nr. 2, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile aflate in proprietatea  MESTER & FERSEDI SNC cu domiciliul in Mun. Dej, str. Horea, nr. 34, jud. Cluj.        

 Executarea silita are la baza dosarul de executare nr. 2784

 

Denumirea imobilului, caracteristici principale

Pretul de evaluare sau de pornire licitatie

  1. Teren intravilan in suprafata de 10252 mp., front 110 mp. la drum pietruit, utilitati la drum (electricitate apa gaz, canalizare), inscris in cf 51092, (nr cf vechi 18534 Dej), nr. topo 1884/2/1, 1885/1/1, 1885/2/1, 1885/1/2/1.

 

 

Teren evaluat la 876.600 lei valoarea de piata estimata.                         657.450 lei reprezentand pretul de pornire al licitatiei,redus cu 25% (a doua licitatie).

 

 

 Toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt invitati sa instiinteze despre aceasta, organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare.   

    Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana cel tarziu in data de 27 Noiembrie 2019, orele 15,00 urmatoarele:                                  a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare ori a scisorii de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire alicitatiei si se plateste in lei la Municipiul Dej – Trezoreria operativa Municipiul Dej, cont RO 12 TREZ 2175006 XXX 0000 65. Pentru participarea la licitatie ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara.                                                                                                      

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;                                      

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;                                                                                                                    

 e) pentru persoanele juridice straine, actul actul de inmatriculare tradus in limba romana;                                                                            

 f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;            

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport.   

Ofertele de cumparare pot fi depuse la registratura Primariei Municipiului Dej, direct sau transmise prin posta, in plic cu adresa de inaintare. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex,fax, e-mail. Data limita pentru depunerea ofertelor este ziua anterioara licitatiei, respectiv pana in 27 Noiembrie 2019, pana la orele 15,00. 

 Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.                                                                      

Informatii suplimentare la Primaria Municipiului Dej, str.  1 Mai, nr.2, Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, camera 45-46.