Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej, care va avea loc în data  de 27 august  2020, ora 1300

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al Municipiului Dej a loturilor atribuite în baza Legii Nr. 15/2003, republicată, situate în Municipiul Dej, Străzile Fântilor, George Mânzat și Victor Motogna.

2. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al Municipiului Dej a loturilor atribuite în baza Legii Nr. 15/2003, republicată, situate în Municipiul Dej, Strada Țibleșului.

3. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al Municipiului Dej a loturilor atribuite în baza Legii Nr. 15/2003, republicată, situate în Municipiul Dej, Strada Andrei Mureșanu.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 30 din data de 10 martie 2020.

           5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.

             6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului HUSA LUCIAN IOAN, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant al locului de consilier local.

             7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului BUTUZA MARIUS CORNEL, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant al locului de consilier local.

           8. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “ Transurb “ S.A. Dej din data de 28 august 2020, ora 10°°.

            9. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 21 august  2020 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.