Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 22 decembrie  2020, ora 1300

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 2 la Contractul de concesiune Nr. 18/13479 din 22 aprilie 2003.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Iuliu Maniu, Nr. 7, Bl. G 40, Ap. 23, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului – cabinet medical”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de analiza a cererilor depuse în conformitate cu prevederile Legii Nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic "Someș" Dej în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej a imobilului Școala Gimnazială Nr. 5, proprietate publică a Municipiului Dej.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului primar Morar Costan în calitate de reprezentant de drept  al Municipiului Dej în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Județul Cluj Nr. 776/02.12.2020, Lot.3.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat care expiră pe parcursul anului 2021.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor Municipiului Dej, al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții.

10.Proiect de hotărâre de aprobare Regulament privind activitatea de capturare, adăpostire și valorificare a animalelor(cai,oi, măgari,porci, vaci etc)lăsate liber pe domeniul public sau privat al statului, la sesizarea persoanelor fizice și/sau juridice.

11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 16 decembrie 2020 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.