Anunțuri

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 12 decembrie  2019, ora 1500 , în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții “Reabilitarea și dotarea creșei din Municipiul Dej, Strada Regina Maria Nr. 19, jud.Cluj” finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, conform Contract de finanțare Nr. 3462/11.05.2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții: “Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, Strada Aurora, Nr. 3 Municipiul Dej, județul Cluj”, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, Nr. 3463/11.05.2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții: ”Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, Strada Înfrățirii Nr. 30, Municipiul Dej, Județul Cluj, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, conform Contract de finanțare Nr. 3464/11.05.2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a 25 bucăți camere Body Worn SJ 10 Professional, către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat al Municipiului Dej, care expiră pe parcursul anului 2020.
 7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Nr. 70/2011 privind aprobarea criteriilor proprii de acordarea ajutoarelor de urgență în bani, conform Art. 28 din Legea Nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea de reducere de 50% din tariful unui abonament 1 - 30 de zile pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar al Municipiului Dej, inclusiv salariații din unitățile conexe (Clubul copiilor).
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej și al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții, Spital Municipal Dej.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazinului de înot didactic din Municipiul Dej și a unor măsuri de administrare acestuia.
 12. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 6 decembrie  2019 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul) la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

Anunț dezbatere publică
Anunț dezbatere publică

MUNICIPIUL  DEJ prin DIRECȚIA TEHNICĂ și SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,

            În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , anunță

DEZBATERE PUBLICĂ – CONSULTAREA POPULAȚIEI

 Cu privire la  modificările aduse Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. municipiul Dej.

            Aceste modificări sunt pentru zonele:

M. – ZONA MIXTĂ

subzona M.1., M.2., M.3., M.4.

L. – ZONA  DE  LOCUIT

Subzona L.1., L.2., L.3., L.4., L.6.

Precizăm că aceste modificări sunt oportune în vederea eliminării unor exprimări ambigue întâlnite în Regulamentul Local de Urbanism și datorită unor cerințe funcționale care să ducă la o dezvoltare urbanistică rațională a municipiului.

Aceste modificări  au primit avizul cu nr. 188 din 05.11.2019 din partea arhitectului Șef al Județului Cluj, în urma consultării în cadrul Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

 

Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, miercuri  11 decembrie 2019, ora 12.

Documentația tehnică și referatul Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej , pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primaria.dej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data de 11.12.2019, ora 10.

 

PRIMAR

MORAR COSTAN

Conferință pe tema Marii Uniri, la Muzeul Municipal Dej
Conferință pe tema Marii Uniri, la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej în colaborare cu Cercul Metodic al Profesorilor de Istorie Dej organizează joi, 28 noiembrie, de la ora 13:00, în Sala de conferințe a Muzeului Municipal Dej conferința cu tema: ,,Unirea din anul 1918-act politic românesc și european”.

         În prima parte a evenimentului vor prezenta comunicări științifice:

 • Albinetz Constantin, Contextul politic al realizării Marii Uniri din anul 1918.
 • Buburuz Marinela, Basarabia pământ românesc.
 • Almășan Alexandrina, Bucovina, triumful națiunii române.
 • Huza Valeria, Transilvania în sărbătoare: 1 Decembrie 1918.

Evenimentul va fi încheiat cu proiecția filmului: ,,Marea Unire-România, la 100 de ani” - Documentar video.

 

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 28 noiembrie   2019, ora 16,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Tetarom S.A.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea executării lucrărilor ce se vor executa pe domeniul public al Municipiului Dej pentru realizarea obiectivului de investiție ”Înființare rețele de canalizare în comuna Mica, județul Cluj”, beneficiar U.A.T Mica, județul Cluj.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării directe a gestiunii serviciului de transport public local din Municipiul Dej, aprobarea ”Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public local de călători” și aprobarea propunerii de Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Dej, inclusiv anexele acestuia.”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan urbanistic de detaliu” pentru executarea lucrărilor de construire locuință P., magazie și împrejmuire, generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Huhurez Nr. 42, C.F. Nr. 60052, Nr. cad. 60052.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 68 din data de 30 mai 2019, privind aprobarea trecerii suprafeței de 62 m.p. din Patrimoniul public al Municipiului Dej în Patrimoniul privat al Municipiului Dej.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej și al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții, Spitalul Municipal Dej.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazinului de înot didactic din Municipiul Dej și a unor măsuri de administrarea acestuia.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului Municipiului Dej.
 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea  Nr. 89/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Dej și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dej.

11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 22 noiembrie  2019 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

     Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul) la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

                                                                                                                         Primar,

                                                                                                                  Morar Costan

 

 

Teatru pentru copii, vineri la Centrul Cultural ”Arta”
Teatru pentru copii, vineri la Centrul Cultural ”Arta”

Teatrul pentru copii "Savoi" din București în parteneriat cu Primăria Municipiului Dej organizează vineri, 22 noiembrie, spectacolul umoristic- muzical pentru copii ”Doctorul AU...MĂ doare!”

Piesa se va juca la Centrul Cultural ” Arta” și va avea două reprezentații, prima de la ora 10:00, iar a doua de la ora 11:00.

Prețul unui bilet de intrare este 8 lei.

LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU CONCESIONARE TEREN
LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU CONCESIONARE TEREN

Primăria municipiului Dej, aduce la cunoştinţa celor interesaţi că organizează LICITAŢIE  PUBLICĂ PENTRU CONCESIONARE TEREN

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 2, judeţul Cluj, tel. 0264211790, fax 0264212388, e-mail: primaria@dej.ro, cod fiscal 4349179.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: „Teren destinat construirii unui Spaţiu comercial și parcări auto”, în suprafaţă de 8339 mp, situat în Municipiul Dej, str. Crângului, nr. 23, jud. Cluj, bun proprietate publică,

conform HCL 134/15.11.2019 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare de la camera nr. 38 (persoană de contact – ing. Laura Balint).

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Primăria municipiului Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj.

 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 100 lei în contul concedentului: RO17TREZ21721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Dej, cod fiscal al concedentului: 4349179 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06/12/2019, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12/12/2019, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Dej, Strada 1 Mai, nr. 2, județul Cluj

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare originale.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12/12/2019, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Dej, Strada 1 Mai, nr. 2, județul Cluj

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj, telefon: 0264 596111, fax 0264595844, e-mail tr-cluj-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19/11/2019.

 

 

 

P R I M A R,

       Ing. Morar Costan     

                                  

Filmul documentar Kapitalism – rețeta noastră secretă, la Sala Multimedia
Filmul documentar Kapitalism – rețeta noastră secretă, la Sala Multimedia

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal în colaborare cu Centenarul Filmului Românesc anunță proiecția filmului documentar Kapitalism – rețeta noastră secretă. Filmul va rula în data de sâmbătă, 23 noiembrie 2019, în Sala Multimedia a Muzeului Municipal Dej. Intrarea este liberă, iar sala va fi ocupată în limita locurilor libere – sunt disponibile 46 de locuri.

Kapitalism - rețeta noastră secretă este un film documentar românesc regizat de Alexandru Solomon și lansat în România în anul. Regizorul imaginează o întoarcere a lui Nicolae Ceaușescu în țară după 20 de ani de la execuția sa. Dictatorul ar avea surpriza de a-i revedea pe o parte din foștii conducători ai aparatului comunist, în prezent deveniți mari magnați. Filmul surprinde fenomenul privatizării forțate începute după căderea comunismului din România pe baza unei „rețete” al cărei compoziție cuprinde corupția, nepotismul și trecutul comunist. Sunt intervievați unii dintre cei mai controversați oameni de afaceri din țară precum Dan Diaconescu, Dinu Patriciu, Dan Voiculescu și George Copos.

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.11 -28.11.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.11 -28.11.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 22.11 -28.11.2019.

VINERI -  22.11.2019

 

ORA 16:00 EVEREST(„EVEREST ” ADVENTURE/BIOGRAPHY, A.P.12 ANI,  116  MIN.)

 

SÂMBĂTĂ - 23.11.2019

 

ORA 11:00   ASTERIX ȘI VIKINGII (  FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 75 MIN)

 

ORA 17:00   KAPITALISM  REȚETA NOASTRĂ SECRETĂ FILM DOCUMENTAR ROMÂNESC, 2010 A. G., 80 MIN

INRAREA ESTE LIBERĂ ÎN LIMITA LOCURILOR  DISPONIBILE ÎN NUMĂR DE 46

 

MARȚI - 26.11.2019

 

ORA 16:00  BEN HUR  („BEN HUR” ACTION /DRAMA/HISTORY , A.P. -12 ANI,  118  MIN.)

                         

MIERCURI - 27.11.2019

 

ORA 16:00   THE GREAT WALL („MARELE ZID” ACTION/ FANTASY/ DRAMA, A.P.-12 ANI,  103 MIN.)

 

JOI - 28.11.2019

 

ORA 16:00 KING ARTUR LEGEND OF THE SWORD („REGELE ARTUR LEGENDA SABIEI” DRAMA /ACTION, A.P.12 ANI., 126 MIN.)

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Ședință de îndată a Consiliului Local
Ședință de îndată a Consiliului Local

      În conformitate cu prevederile art.133 , alin. (2) și (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019  privind    Codul administrativ, se convoacă şedinţa  de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 15 noiembrie  2019, ora 15,00 , în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 8.339 m.p., situat în Municipiul  Dej, Strada Crângului Nr. 23, în vederea construirii unui spațiu comercial și parcări auto.

Materialele prezentate în ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 14 noiembrie  2019 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul) la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE
ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE

    Municipiul Dej prin autoritatea executiva Primarul municipiului Dej, cu sediul in Dej, str. 1 Mai, nr. 2 prin aparatul propriu de specialitate Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, in temeiul art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 28 Noiembrie 2019, ora 13,00 in localitatea Dej, str. 1 Mai, nr. 2, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile aflate in proprietatea  MESTER & FERSEDI SNC cu domiciliul in Mun. Dej, str. Horea, nr. 34, jud. Cluj.        

 Executarea silita are la baza dosarul de executare nr. 2784

 

Denumirea imobilului, caracteristici principale

Pretul de evaluare sau de pornire licitatie

 1. Teren intravilan in suprafata de 10252 mp., front 110 mp. la drum pietruit, utilitati la drum (electricitate apa gaz, canalizare), inscris in cf 51092, (nr cf vechi 18534 Dej), nr. topo 1884/2/1, 1885/1/1, 1885/2/1, 1885/1/2/1.

 

 

Teren evaluat la 876.600 lei valoarea de piata estimata.                         657.450 lei reprezentand pretul de pornire al licitatiei,redus cu 25% (a doua licitatie).

 

 

 Toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt invitati sa instiinteze despre aceasta, organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare.   

    Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana cel tarziu in data de 27 Noiembrie 2019, orele 15,00 urmatoarele:                                  a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare ori a scisorii de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire alicitatiei si se plateste in lei la Municipiul Dej – Trezoreria operativa Municipiul Dej, cont RO 12 TREZ 2175006 XXX 0000 65. Pentru participarea la licitatie ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara.                                                                                                      

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;                                      

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;                                                                                                                    

 e) pentru persoanele juridice straine, actul actul de inmatriculare tradus in limba romana;                                                                            

 f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;            

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport.   

Ofertele de cumparare pot fi depuse la registratura Primariei Municipiului Dej, direct sau transmise prin posta, in plic cu adresa de inaintare. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex,fax, e-mail. Data limita pentru depunerea ofertelor este ziua anterioara licitatiei, respectiv pana in 27 Noiembrie 2019, pana la orele 15,00. 

 Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.                                                                      

Informatii suplimentare la Primaria Municipiului Dej, str.  1 Mai, nr.2, Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, camera 45-46.

Dejenii pot să contribuie cu materiale la expoziția dedicată căderii comunismului
Dejenii pot să contribuie cu materiale la expoziția dedicată căderii comunismului

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului în România, eveniment ce a avut punctul culminant în Revoluția Română din Decembrie 1989. Acest moment a fost unul de cotitură pentru istoria noastră, dar și pentru municipiul Dej fiindcă mulți dintre locuitorii urbei noastre au participat la instaurarea democrației și îndepărtarea unui regim de regretată amintire.

În acest context, Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej, în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca și Arhivele Naționale Cluj, anunță intenția de a realiza o expoziție tematică în care să fie expuse materiale foto, audio, video, înscrisuri sau alte materiale din toate etapele regimului comunist până la și incluzând Revoluția din 1989. Prin această expoziție se va construi un fond documentar local prin care publicul dejean și nu numai, va intra în contact cu evenimente din istoria recentă, evenimente ce sunt și astăzi motive de dispută socială, istorică și politică.

În sprijinul acestui proiect, cetățenii Municipiul Dej care dețin astfel de materiale privind regimul comunist (instaurarea, evoluția și căderea acestuia) sunt invitați să le doneze sau să le transmită în custodie temporară Muzeului Municipal Dej. Toate obiectele vor fi preluate în cadrul Muzeului Municipal până la data de 30 noiembrie 2019.

Cei care doresc să facă parte din această inițiativă importantă pentru istoria Municipiul Dej și a României, pot contacta reprezentanții Muzeului Municipal Dej:

Șef Serviciu Cultură, Constantin Albinetz – tel: 0728210508

Muzeul Municipal Dej – tel: 0264212525 (în fiecare săptămână, de marți până sâmbătă)

Rus Ovidiu – tel: 0743326048; email russ.ovidiu@gmail.com

Vă mulțumim!

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 08.11 - 14.11.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 08.11 - 14.11.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 08.11 - 14.11.2019.

VINERI - 08.11.2019

 

ORA 16:00    THE PHYSICIAN ( „UCENICUL LUI AVICENA”, DRAMA, HISTORY  A.G., 150 MIN)

 

SÂMBĂTĂ - 09.11.2019

 

ORA 10:00    ZOOTROPOLIS ( FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 110 MIN)

 

ORA 16:00         SONG ONE („CÂNTECUL VIEȚII”, DRAMA/ MUSIC, A.G., 90 MIN.)

 

MARȚI - 12.11.2019

 

ORA 16:00          POLTERGEIST („POLTERGEIST ”, HORROR N.-15 ANI,  94 MIN.)

 

MIERCURI - 13.11.2019

 

ORA 16:00  RESIDENT EVIL, VENDETTA („RESIDENT EVIL RĂZBUNARE” ANIMATION/ ACTION, N-15 ANI.,  100 MIN.)

 

JOI - 14.11.2019

 

ORA 16:00 RESIDENT EVIL, THE FINAL CHAPTER,(”RESIDENT EVIL, CAPITOLUL FINAL, HORROR / THRILLER, N.-15 ANI,  105 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 - 07.11.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 - 07.11.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 02.11 - 07.11.2019.

SÂMBĂTĂ - 02.11.2019

ORA 10:00    ARTUR SI RĂZBUNAREA LUI MALCAZARO ( FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 90 MIN)

 

ORA 16:00         THE SEAGULL („PESCĂRUȘUL”, COMEDY/ DRAMA/ ROMANCE, A.G.., 95 MIN.)

MARȚI - 05.11.2019

 

ORA 16:00          HITCHCOCK („ HITCHCOCK ”, DRAMA/ BIOGRAPHY,  A.P.-12 ANI,  94 MIN.)

 

MIERCURI - 06.11.2019

 

ORA 16:00  EDDIE THE EAGLE („EDDIE VULTURUL” DRAMA / COMEDY / BIOGRAPHY, A.G.,  101 MIN.)

 

JOI - 07.11.2019

 

ORA 17:00  HITMAN AGENT 47 („HITMAN AGENT45”,ACTION /CRIME / THRILLER,  N.-15 ANI,  100 MIN.)

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Grădinița ,,Arlechino”, reabilitată pe fonduri nerambursabile
Grădinița ,,Arlechino”, reabilitată pe fonduri nerambursabile

Primăria Municipiului Dej și Grădinița cu Program Prelungit „Arlechino”, au marcat astăzi finalizarea proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit „Arlechino”, de care beneficiază cei peste 160 de copii care frecventează grădinița și cadrele didactice.

Proiectul implementat de Primăria Municipiului Dej și finanțat în cadrul  Programului Național de Dezvoltare Locală,  are o valoare de 2 500 000 lei, cota de cofinanțare din bugetul local fiind de  aproximativ 140 000 lei.

În cadrul proiectului prin care s-a dorit  crearea de condiții optime și moderne de pregătire, clădirea grădiniței a fost extinsă, s-a intervenit la fațadizare și înlocuirea tâmplăriei. La parter au fost amenajate 1 sală de grupă, sală de mese, bucătărie, cabinet medical, izolator, birouri, vestiare şi grupuri sanitare. A fost refăcută mansarda, acoperișul și au fost executate recompartimentări ale spațiilor în acord cu cerințele actuale, fiind amenajate 5 săli de grupă, spălătorie, călcătorie, uscătorie, depozite şi grupuri sanitare.

De asemenea grădinița a fost dotată cu mobilier și aparatura necesară desfășurării întregii activități.

     ”Investiția în Grădinița ,,Arlechino”, la fel ca investițiile care se derulează în prezent la 9 instituții de învățământ din municipiu, sunt investiții pentru copiii noștri, pentru viitorul comunității noastre, investiții care au ca scop crearea de condiții moderne pentru pregătirea și educarea lor.”

ANUNȚ VÂNZARE BUNURI IMOBILE
ANUNȚ VÂNZARE BUNURI IMOBILE

    Municipiul Dej prin autoritatea executiva Primarul municipiului Dej, cu sediul in Dej, str. 1 Mai, nr. 2 prin aparatul propriu de specialitate Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, in temeiul art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 21 noiembrie 2019, ora 13,00 in localitatea Dej, str. 1 Mai, nr. 2, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile aflate in proprietatea S.C. Safir Import Export cu domiciliul in Mun. Dej, str. Somcutului, nr. 215A, jud. Cluj.        

     Executarea silita are la baza dosarul de executare nr. 1999

 

Denumirea imobilului, caracteristici principale

Pretul de evaluare sau de pornire licitatie

 1. Imobil situat in Dej, jud. Cluj, str. Somcutului nr. 215A, nivel S+P+M, cu destinatie COMERCIALA, imobil racordat la apa, gaz, energie electrica, canalizare, incalzire cu soba de teracota pe gaz, finisaje inferioare, cu fundatii din beton armat, pereti din zidarie BCA, sarpanta din lemn si invelitoare din azbociment, compus  din: la subsol 1 spatiu, la parter 3 camere, casa scarii, la mansarda 1 spatiu, in suprafata utila de 136,4 mp., inscris in cf 53699 (cf vechi 9277 Dej), nr. topo 2685, 2684/2/2-C1.

 

 

 

 

Imobil evaluat la 164.600 lei valoarea de piata estimata.                         123.450 lei reprezentand pretul de pornire al licitatiei, redus cu 25% (a doua licitatie).

 1. Teren intravilan in suprafata de 84 mp., categorie de folosinta curti constructii, situat in Dej, str. Somcutului nr. 215A, inscris in cf. 53699 (cf vechi 9277 Dej), nr. topo 2685,2684/2/2.

Teren evaluat la 11.400 lei valoare de piata estimata.                               8.550 lei reprezentand pretul de pornire al licitatiei, redus cu 25% (a doua licitatie).   

 

    Invitam pe aceasta cale pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare.   

    Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana cel tarziu in data de 20 noiembrie 2019, orele 15,00 urmatoarele:                                  a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare ori a scisorii de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire alicitatiei si se plateste in lei la Municipiul Dej – Trezoreria operativa Municipiul Dej, cont RO 12 TREZ 2175006 XXX 0000 65. Pentru participarea la licitatie ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara.                                                                                                     

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;                                      

 d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;                                                                                                                       

 e) pentru persoanele juridice straine, actul actul de inmatriculare tradus in limba romana;                                                                            

 f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;           

 g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport.   

Ofertele de cumparare pot fi depuse la registratura Primariei Municipiului Dej, direct sau transmise prin posta, in plic cu adresa de inaintare. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex,fax,       e-mail. Data limita pentru depunerea ofertelor este ziua anterioara licitatiei, respectiv pana in 20 noiembrie 2019, pana la orele 15,00.  Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.                                                                      

Informatii suplimentare la Primaria Municipiului Dej, str.  1 Mai, nr.2, Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, camera 45-46.